Tutor Lesson 46 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 46 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 46 Deck (36):
0

Mwen te fè yon aksidan moto

I had a motorcycle accident

1

Mwen ap tann li

I am waiting for her

2

Poukisa ou bande pye ou (Pye `w)?

Why are you bandaging you leg/foot?

3

Banday ou Bandaj

Bandage (Noun)

4

Bande

Bandage (verb)

5

Poukisa ou gen/mete yon bandaj/banday nan pye ou?

Why do you have a bandage on your foot/leg?

6

Èske ou pa vle anmède li jodi a?

Do you want to bother her today?

7

Anmède

Bother/Annoy/Tease

8

Boule

Burn (verb)

9

Li se yon boule

It is a burn

10

Ki kote ou te boule a?

Where did you get burned?

11

Ki kote ou pran boule sa a?

Where did you get burned?

12

Sa se yon move ide

That is a bad idea

13

It was a mistake to do it that way

Se te yon move ide pou fèl konsa erè

14

Error

Erè

15

Nou pa te dwe fèl konsa

We weren't to do it that way

16

Who are you waiting for?

Ki moun ou ap tann?

17

Di sa dousman

Say it slowly

18

Di sa pi dousman

Say it more slowly

19

Kisa ou ap tann?

What are you waiting for?

20

Mwen ap tann bis la

I am waiting for the bus

21

Èske nou konprann yo nèt?

Do you understand everything?

22

Tande podcast Kreyol

Listen to Creole podcasts

23

Ou pase plis tan ak moun ki palè anglè

You spend more time with people who speak English

24

Lè nou gen yon ti tan

When you have a little time

25

Ou pase plis tan nan anglè ke kreyòl

You spend more time in English than Creole

26

Nou ka pratike kreyòl ansanm (ade)

You can practice Creole together

27

Nou ka fè pratike (kreyòl) ansanm (ade)

You can practice Creole together

28

Li ap pi pasyan ak ou

She is more patient with you

29

Li ap pi gen pasyans ak ou

She has more patient with you

30

Kote blan yo?

Where are the foreigners?

31

Etranje

Foreigner/Stranger

32

Pa pale ak etranje

Don't talk to strangers

33

Fè atansyon

Be careful

34

Li se yon blan nwa

He is a black foreigner

35

All I need in this world of sins is me and my girlfriend

Tout sa mwen bezwen nan mond peche sa mwen ak mennaj/madanm mwen

Decks in Haitian Creole Class (91):