Tutor Lesson 3 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 3 Phrases > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 3 Phrases Deck (46):
0

Ki sa li genyen?

What does she have?

1

Li genyen yon grip.

She has the cold/flu.

2

Touche nen ou

Touch your nose.

3

Kout pa ou.

It's you turn.

4

Eske mwen kapab pran yon ti chaj?

Can I take your charge?

5

`Eske ti tale kay doktè?

Did she go to see a doctor?

6

Gen grip.

Have cold.

7

Mwen bliye bròs mwen an.

I forgot my eraser.

8

Èske ou pa janm bliye?

Do you ever/never forget?

9

Mwen toujou bliye.

I forget all the time.

10

Kòmam ou santi ou?

How do you feel?

11

Èske mwen te gentan ekri fraz la?

Did I already write the sentence?

12

Kisa ou di?

What did you say?

13

Di sa ankò / Pa di sa ankò

Say it again / Don't say it again

14

Koman ou te pase weekend lan?

How was your weekend?

15

Mwen te pase li byen.

I had a good weekend.

16

An nou pratike li.

Let's practice it.

17

Eske nou te fè devwa?

Did you do your homework?

18

Mwen gen devwa

I have homework

19

Sa depan de ou.

It's up to you.

20

Èske nou renmen fè devwa?

Do you all like to do homework?

21

Sa depan de ide ou vle fè pase a.

It depends on the idea you want to express.

22

Ou ap fè efò.

You are making effort.

23

Banm ekril

Let me write it.

24

Mwen la kay mwen.

I am at home.

25

Si ou bezyen di _______.

If you need to say ___________.

26

Ki kote ou ye la?

Where are you?

27

Nan telefòn

On the phone

28

Mwen lekòl

I'm at school

29

Mwen nan travay

I'm at work

30

Mwen legliz

I'm at church

31

Pa fè sa

Don't do that

32

Kisa ou renmen fè nan weekend?

What do you like to do on the weekend?

33

Mwen renmen dò mi

I like to sleep

34

Sèlman sa

Only that

35

Mwen renmen li

I like to read

36

Mwen renmen monte moto.

I like to ride motorcycle.

37

Mwen renmen vizite zanmi mwen.

I like to visit my friends.

38

Èske nou renmen gade tele / telivizyon?

Do you like to watch television?

39

Moun ki bo ou ye?

Where are you from?

40

Yon kote / eta nan Etazini

A place in the United States

41

Konbyen tan nou rete kounpa?

How much time do we have left?

42

Nap rete la.

Let's stop here.

43

Mwen ap fè blag.

I'm joking

44

Se yon blag.

That's a joke.

45

Se te yon blag.

It was a joke.

Decks in Haitian Creole Class (91):