Tutor Lesson 18 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 18 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 18 Deck (32):
0

Kòman activate yo ye?

How is everything?

1

Tout bagay anfòm

Everything is okay

2

Anfòm

Okay

3

Repons ki long: Repons long

Answers that are long

4

Repons ki kout: Repons kout

Answers that are short

5

Èske tout bagay anfòm?

Is everything okay (alright)?

6

Pa twò mal

Not too bad

7

Nou prale pratike yo

We will practice all of it

8

Li toujou rele chat (mimi)

It is always call cat

9

Bagay yo pa pli mal

Things are not better

10

Kòman bagay yo ye?

How are things?

11

Ou ka/kapab poze kesyon

You can ask questions

12

Foumi

Ants

13

Èske gen anpil foumi kounye a (kounya)?

Are there a lot of ants right now?

14

Kounya, li tan pou mou ale dòmi

Right now, it is time to go to bed

15

Kounya, li lè pou nou ale nan kabann

Right now, it is time to go to bed

16

Ki lè li ye (la)?

What time is it?

17

li inè

One o'clock

18

De zè

Two o'clock

19

Kounya, èske li lè pou nou ale nan kabann?

Right now, is it time to go to bed?

20

Èske ou kapab _________?

Can you ________?

21

Èske ou kab/ka/kapab di nou ki lè li ye?

Can you tell me what time it is?

22

Èske ou ka di li (dil) sa?

Can you tell what time it is?

23

Li fè ou (fè w) ekonomize tan

It saves time

24

Ann fè li (fè l) tounen yon kesyon

Let's turn it into a question

25

Nou prale (nap) fè sa tounen yon kesyòn

We will turn it into a question

26

Èske ou pè foumi?

Are you afraid of ants?

27

Pa mòde mwen (mòdem)

Don't bite me

28

Gen timoun piti ki renmen mòde

There are little children that like to bite

29

Dezòd

Trouble maker or brat. Also can refer to someone that constantly breaks stuff.

30

Kay la an dezòd

The house is not neat

31

Chanm mwen an dezòd

My room is messy

Decks in Haitian Creole Class (91):