034_May 8 Flashcards Preview

Chinese > 034_May 8 > Flashcards

Flashcards in 034_May 8 Deck (47):
1

we every week meet twice up 3,3,4,1,1,4,3,4,4,

women3 mei 3 ge4 xing1 qi1 jian liang 4 ci4 mian 4

2

may holiday

5 yi

3

october holiday`

10 yi

4

Ticket tout 2.2

Huang 2 niu 2

5

still no buy ticket 2.2.3.4

hai2 mei2 ma3i piao4

6

cream 3.2

nai3 you2

7

hot water bottle 3,1,2

bao3 wen1 ping2

8

advice 4,4

jian4 yi4

9

strawberry

cao3 mei2

10

double1 shoulder1 bag1

shuang1 jian1 bao1

11

on all of vehicle / transport inside is most reliable

zai sou you de che li mian shi zui kao pu de

12

change 4 station2

huan4 cheng2

13

five number4 line4

wu hao4 xian4

14

disadvantage 1,3

que1 dian3

15

take 1 you3 arrive4 his1 house1

jie1 ni3 dao4 ta1 de jia1`

16

may holiday before3,2

wu yi yi3 qian2

17

we want together work

women xiang yi qi gong zuo

18

they have a plan

tamen you yi ge ban fa

19

take3 the4 door2

zou3 hou4 men3

20

we want 3 o'clock leave home

women yao 3 dian li kai jia

21

we want 3 o'clock head out

women yao 3 dian chu men

22

if 2-6 years before, i can give friends a call

ru guo 2-6 nian yi qian, wo keyi gei peng you da dian hua

23

prepare of ok

Zhun bei de hai ke yi

24

nitpick 1.4

tiao1 ti4

25

remind 2,3

ti2 xing3

26

Chang Jiang (river) behind wave queues front wave

chang2 jiang1 hou4 lang4 pai1 qian2 lang4

27

wave 4

hai3 lang4

28

before wave queues die beach on 2,4,1,3,1,1,

qian2 lang4 pai1 si3 sha1 tan1 shang

29

I work finished two projects 3,1,4,2,3,4,,4,4

wo3 gang1 zuo4 wan2 le liang3 ge4 xiang4 mu4

30

sleep

shui4 jiao

31

study 2

xue 2

32

I recently sleep of very good 3,4,4,4,3,3

wo3 zui4 jin4 shui4 de hen3 hao3

33

even though 2,3.....3

ji2 shi3 .....ye3...

34

i work very lot of time, my brian stop no can, so even though sleep of time, still ing think work of things

wo3 gong1 zuo4 hen3 duo1 de shi2 hou, wo3 de nao3 zi ting2 bu2 xia4 lai, suo3 yi3 ji2 shi3 shui4 jiao4 de shi2 hou ye3 zai4 xiang3 gong1 zuo4 de shi4 qing

35

i suddenly think

wo tu ran xiang qi lai

36

buffet 4.4

zi4 zhu4

37

staple food 3,2

zhu3 shi2

38

I according his of plan tryed once

wo3 an4 zhao4 ta1 de fang1 fa3 shi4 le yi2 ci4

39

you only take once 3.3.2..2.2.4

ni3 zhi3 neng2 na2 yi2 ci4

40

even though I very full I still want eat cake

ji shi wo hen bao, I ye yao chi dan gao

40

even though he very old, still can run very fast

ji shi ta hen lao , te ye hui pao de hen kuai

41

even though rain, I still go watch match

ji shi xia yu, wo ye qu kan bi cai

41

same time

tong yi ge shi jian

42

even though rain, I still go watch match

ji shi xia yu, wo ye qu kan bi cai

42

even though rain, I still go watch match

ji shi xia yu, wo ye qu kan bi cai

43

same time

tong yi ge shi jian

43

same time

tong yi ge shi jian