04.3_july 1 Flashcards Preview

Chinese > 04.3_july 1 > Flashcards

Flashcards in 04.3_july 1 Deck (18):
1

ONE MONTH ago 2-4-4-3-2

yi2 ge4 yue4 yi3 qian2

2

TWO YEARS ago 2-2-3-2

liang2 nian2 yi3 qian2

3

I have wake early of habit 3-3-3-3-2-4

wo3 you3 zao3 qi3 de xi2 guan4

4

praise 1

kua1

5

less than - use no down 4-2

yong4 bu2 shang

6

less than one minute 4-2-4-1-1

yong4 bu2 shang yi4 fen1 zhong1

7

requirements too high 1-2-4-1

yao1 qiu2 tai4 gao1

8

part time 1-2

jian1 zhi2

9

full time 202

quan2 zhi2

10

main land 4-4

da4 lu4

11

sport training 4-4

xun4 lian4

12

weak (ill) 1-4

xu1 ruo4

13

I yesterday almost late 3-2-1-4-3-2-4-

wo3 zuo2 tian1 cha4 dian3 chi2 dao4 le

14

I yesterday almost happen accident 3-2-1-4-3-1-1-1-4

wo3 zuo2 tian1 cha4 dian3 fa1 sheng1 che1 huo4

15

XMM yestaerday almost eat chocolate 4--4-42-1-4-3-1-3-4-4-

xiao4 mai4 zuo2 tian1 cha4 dian3 chi1 qiao3 ke4 li4

16

I almost forgot 3-4-3-4

wo3 cha4 dian3 wang4 le

17

I almost staring 3-4-3-4-3

wo3 cha4 dian3 e4 si3 le

18

I almost died 3-4-3-3-

wo3 cha4 dian3 si3 le