Vocab 30 Flashcards Preview

Chinese > Vocab 30 > Flashcards

Flashcards in Vocab 30 Deck (50):
1

he like want 1 8.14 come

ta xiang rang wo 8:15 lai

2

I want buy apple

wo xiang mai ping guo

3

my IQ is Tim 5 times

wo de IQ shi tim de 5 bei

4

half day 4-1

ban4 tian1

5

1 and half day 4-1-4

yi4 tian1 ban4

6

3 and half day 1-1-4

san1 tian1 ban4

7

don't 2

bie2

8

don't look me 2-4-3

bie2 kan4 wo3

9

don't worry 2-1-1

bie2 dan1 xin1

10

don't touch my stuff 2-4-3-1

bie2 dong4 wo3 de dong1 xi

11

no need worry thing 2-4--1-1-4

bu2 yong4 dan1 xin1 shi4 qing

12

short message 3-4

duan3 xin4

13

send short message 1-3-4

fa1 duan3 xin4

14

receive short message 1-3-4

jie1 duan3 xin4

15

receive down short message 1-3-4

jie1 dao4 wo3 de duan3 xin4

16

send short message 2-3-4

hui2 duan3 xin4

17

already 3-1

yi3 jing1

18

still 2

hai2

19

head still hurt (ma)? 2-2-2-

tou2 hai2 teng2 ma?

20

no hurt 4-2

bu4 teng2 le

21

give me (noun)

gei wo (noun)

22

give me apple

gei wo yi ge ping guo

23

give me laptop

gei wo yi ge bijiben

24

give me something to eat

gei wo yi ge chi de dong xi

25

eat something (v)

chi dong xi

26

something to eat (n)

chi de dong xi< n>

27

I give him soemthing to eat is toast 3-3-1-1-1-4-3-4-1

wo3 gei3 ta1 de chi1 de dong1 xi shi4 kao3 mian4 bao1

28

we at summer palace lake walk a little

wo men zai yuan ming yuan de hu guang le yi xia

29

type (computer) 3-4

da3 zi4

30

I (ba) my glass break shatter (ed) 3-3-3-1-3-4

wo3 ba3 wo3 de bei1 zi da3 sui4 le

31

I (ba) telephone screen break shatter 3-3-1-2-4-4

wo3 ba3 wo3 de shou3 ji1 de ping2 mu4 da3 sui4 le

32

I dream shatter (ed) 3-4-4-

wo3 de meng4 sui4 le

33

at PAE my become director dream shatter 4-3-1-3-3-4-4

zai4 pea wo3 de dang1 dao3 yan3 de meng4 sui4 le

34

with us before work together (experience of) 1-3-4-3-2-4-4

gen1 wo3 men yi4 qi3 he2 zuo4 guo4

35

he not in advance ask me(ed) 1-2-2-2-4-3

ta1 mei2 ti2 qian2 wen4 wo3 le

36

I not eat (ed) 3-2-1-4

wo3 mei2 chi1 fan4 le

37

a 1/3 discount

da3 1/3 de zhe2

38

to support 1,2

zhi1 chi2

39

gain go hon kong stayed 4 days 4-4-1-3-1-4-1

you4 qu4 xiang1 gang3 dai1 le si4 tian1

40

fly up 1-3-2

fei1 qi3 lai2

41

your helicopter fly up (ed) 3-2-1-1-1-3-2

ni3 de zhi2 sheng1 ji1 fei1 qi3 lai2 le

42

flight 1-1

ban1 ji1

43

take off 3-1

qi3 fei1

44

flight number 2-1-3

hang2 ban1 hao

45

flight sky company 2-1-1-1

hang2 kong1 gong1 si1

46

sky (written Lang) 1-1

tian1 kong1

47

they from HK fly to UK 1-2-1-3-1-4-1-2

ta1 men cong2 xiang1 gang3 fei1 dao4 ying1 guo2

48

return ticket 3-3

wang3 fan3 piao4

49

single ticket

Dan Cheng Piao

50

from...to 2-4

cong2 ....dao4....