04.4_July 3 Flashcards Preview

Chinese > 04.4_July 3 > Flashcards

Flashcards in 04.4_July 3 Deck (16):
1

Superman already 80 years (le) so make every body satisfied is very difficult thing

Chao Ren2 yi jing 80 nian2 le suo3 yi rang suo3 you3 de ren2 man3 yi4 shi4 tie bie2 nan2 de shi 4 qing

2

beginning of the month 4 1

Yue4 chu1

3

must use very much money 3-4-3-1-2

dei3 yong4 hen3 duo1 qian2

4

evil 2-4

xie2 e4

5

have conflict 3-1-1

you3 chong1 tu1

6

I no want with him have conflict 3-2-4-1-1-3-1-1

wo3 bu2 yao4 gen1 ta1 you3 chong1 tu1

7

my dad with his neighbors have conflict 3-4-1-1-2-1-3-1-1

wo3 Ba4 Ba gen1 ta1 de lin2 ju1 you3 chong1 tu1

8

timing have a little conflict 2-1-3-3-1-1

shi2 jian1 shang you3 dian3 chong1 tu1

9

decide 4-4

que4 ding4

10

SB---towards__SB___influence

SB dui4 …SB....ying3 xiang3

11

My mother towards me influence most big 3-1-4-3-3-3-4-4

wo3 ma1 ma dui4 wo3 de ying3 xiang3 zui4 da4

12

speechless 2-3

wu2 yu3

13

insult 3-3

wu3 ru3

14

speechless - listen his idea make me very speechless 2-3 1-1-3-3-4-3-3-2-3

wu2 yu3--ting1 ta1 de xiang3 fa3 rang4 wo3 hen3 wu2 yu3

15

insult - no insult superman 3-4//4-4-3-3-

wu3 ru4--bu4 yong4 wu3 ru3 superman

16

muscles - his muscles very big 1-4/1-1-4-4-2-4

ji1 rou4--ta1 de ji1 rou4 te4 bie2 da4