048_June 19 Flashcards Preview

Chinese > 048_June 19 > Flashcards

Flashcards in 048_June 19 Deck (14):
1

mood 1,2

xin1 qing2

2

he wants leave Beijing go HONG KONG 1.4.2.1.3.1.4.1.3

ta1 yao4 li2 kai1 bei3 jing1 qu4 xiang1 gang3

3

Gentle man

shen1 shi4

4

every 3 months pay once money 3-1-4-4-4-2-4-2

mei3 san1 ge4 yue4 fu4 yi2 ci4 qian2

5

become a on time people 4-2-2-4-3-2-2

bian4 cheng2 yi2 ge4 zhun3 shi2 de ren2

6

have make sense 3-4-3

you3 dao4 li3

7

he speak of very have make sense 1-1-3-3-4-3

ta1 shuo1 de hen3 you3 dao4 li3

8

look my disk 4-3-4-2

kan4 wo3 de ying4 pan2

9

believe / trust 1-4

xiang1 xin4

10

trust -I must trust my client 4-4 3-3-1-4-3-4-4

xiang4 xin4--wo3 dei3 xiang1 xin4 wo3 de ke4 hu4

11

is----N / V ----of 4

shi4…..de

12

my of eyes is black of 3-3-4-1-4

wo3 de yan3 jing shi4 hei1 se4 de

13

suddenly change of very bad smell 1-2-4--4-4-2-2

tu1 ran2 bian4 de te4 bie4 nan2 wen2

14

ill of more serious 4-4-2-4

bing4 de geng4 yan2 zhong4