044_June 3 Flashcards Preview

Chinese > 044_June 3 > Flashcards

Flashcards in 044_June 3 Deck (20):
1

what time you arrive?

ni shen me shi hou dao?

2

careful / precise 4-1

xi4 xin1

3

insomnia 1-2

shi1 mian2

4

sleep no find sleep 4-2-2-4

shui4 bu2 zhao2 jiao4

5

insult 3-3

wu3 ru3

6

top ban nian 4-4-2

xia4 ban4 nian2

7

bottom half year 4-4-2

shang4 ban4 nian2

8

you top half year of plan is what? 3-4-4-2-4-4-4-2-

ni3 xia4 ban4 nian2 de ji4 hua4 shi4 shen2 me?

9

I hope I can find 6 new clients 3-2-4-3-3-3-4-4-4-4-1-4-4-

wo3 xi2 wang4 wo3 ke3 yi3 zhao4 dao4 6 ge4 xin1 de ku4 hu4

10

bottom half year do those things make me very happy 4-4-2-4-4-4-4-3-3-1-4

shang4 ban4 nian2 zuo4 guo4 de shi4 qing rang4 wo3 hen3 xing1 fen4

11

go 3

zou3

12

I not go been this road 3-2-3-4-4-2-4

wo3 mei2 zou3 guo4 zhe4 tiao2 lu4

13

lets go 3

zou3 ba

14

distance my work place very close 2-3-4-1-4-3-4

li2 wo3 ban4 gong1 shi4 hen3 jin4

15

sight 4-4

shi4 li4

16

almost 4-3

cha4 dian3 er

17

almost + no wish / hope / want of thing to happen

cha4 dian3 er+ bu4 xi1 wang4 de shi4 qing

18

almsot died 4-3-3

cha4 dian3er + si3 le

19

almsot late 4-3-2-4

cha4 dian3er+ chi2 dao4 le

20

almost drunk 4-3-1-1

cha4 dian3er + he1 duo1 le