2014.03 Flashcards Preview

Chinese > 2014.03 > Flashcards

Flashcards in 2014.03 Deck (11):
1

Consulting (v)
1-2

Zi1 xun2
(V)

2

Can : could
3-3

Ke3 yi3

3

button
4-3

An4 niu3

4

Hui
4

I will
4

5

Accept
1-4

Jie1 shou4

6

Cushion
3-3

Kao4 Dian4 er
4-4

7

Sofa cushion
1-1-4

Sha1 fa1 Dian4 er

8

Consultant (n)
4-4

Gu4 wen4
(N)

9

Enjoy
3-4

Xiang 3 shou4

10

Have the ability to
4

Hui4

11

Opinion
4-3

Kan4 fa3