2014.01 Flashcards Preview

Chinese > 2014.01 > Flashcards

Flashcards in 2014.01 Deck (23):
1

On time
3-2

Zhun3 Shi 2

2

I one time most can train 6people
3-2-4-4-1-3-3-2-4-4-2

Wo3 yi2 ci4 zui4 duo1 ke3 yi3 pei2 xun4 6 ge4 ren2

3

Family elders
1-3

Jia 1 Zhang3

4

Captain of plane
1-3

Ji1 Zhang3

5

Never from not / no
2 2 2 / 4

Cong2 lai2 mei2 / bu4

6

Remind
2-3

Ti2 Qing 3

7

There home is very poor

Tamen jia tie bie Qiong

8

My price becomes higher

Wo de Jia ge bian gao

9

Minus -
3

Jian
3

10

City major
4 3

Shi4 zhang3

11

Times
2

Cheng2

12

Grow vegetables
4-4

Zhong4 cai4

13

Poor 2

Qiong 2

14

Friends since childhood
4 3

Fa4 xiao3

15

Equals
3-2

Deng3 yu2

16

This year is I 7th time go GZ pass Chinese New Year
1-2 4-3 4 1 4 4 3 1 5 1 2

Jian1 nian2 shi4 wo3 di4 71 ci4 qu4 GZ guo4 chin1 jie2

17

Peanut 1-1

Hua1 sheng1

18

Divide
2

Chu2

19

Material
2-4

Cai2 liao4

20

Plus
1

Jia1

21

Personality
4-3

Xing4 ge2

22

Temper
2-4

Pi2 qi4

23

Set off fire works
4-1-2"1

Feng 4 Yan 1 hua 1