04.24_ Flashcards Preview

Chinese > 04.24_ > Flashcards

Flashcards in 04.24_ Deck (9):
1

keep going

yi zhi

2

immediately

ma sheng

3

already

yi jing

4

directly

zhi jie

5

coat

da yi

6

first day very relaxing

di yi tian hen feng song

7

still have to more cycle 5 mins of bike

hai yao duo qi 5 fen zhong de che

8

renew 1 1

Geng1 xin1

9

update

update