2014.14 Flashcards Preview

Chinese > 2014.14 > Flashcards

Flashcards in 2014.14 Deck (15):
0

Over run time
1-2-1

Chao1 Shi2 Jian1

1

Inspiration
2-3

Ling2 gan3

2

Answer
2-4

Da2 an4

3

Same time confirm 2 things

Ting Shi ding liang ge Shi Qing

4

Go through
1-4

Tong1 guo4

5

a cut (%)
2-2

Ti2 cheng2

6

Situation
2-4

Qing2 kuang4

7

Competition
4-1

Jing 4 zheng1

8

Truth
4-2

Shi4 shi2

9

It doesn't matter what I say - he all no satisfied
2-4-3-1-2-1-1-4-3-4

Wu2 lun4 wo3 shuo1 sheme2 ta1 dou1 bu4 man3 yi4

10

It doesn't matter what I do - all do wrong
2-4-3-4-2-1-4-4

Wu2 lun4 wo3 zuo4 Shen2 me dou1 shi4 cuo4 de

11

Example
4

Li4 zi

12

Reply
2-4

Da2 fu42

13

With him complain

Gen ta Dao Qian

14

I have not handle this thing of experience

Wo3 mei2 you3 chu3 li3 zhe4 yang4 shi4 qing4 de Jing1 yan4