2014.56 Flashcards Preview

Chinese > 2014.56 > Flashcards

Flashcards in 2014.56 Deck (7):
1

the reason 2 1

yuan2 yin1

2

because this week weather no good of reason

yin1 wei4 zhe4 ge4 xing1 qi1 tian1 qi4 bu4 hao3 de yuan2 yin2

3

drink ability not good

jiu3 liang4 bu hao

4

eat ability

fan4 liang4

5

scratch a bite

qi3 le yi2 ge4 bao1

6

polite 3 4

li3 mao4

7

towards --experience-- have dark shadow

dui4 ----- you3 yin1 ying3