04.25_ Flashcards Preview

Chinese > 04.25_ > Flashcards

Flashcards in 04.25_ Deck (16):
1

I can hear your mood not good

wo ting jian ni de xing qing bu hao

2

handle 3 3

chu3 li3

3

solve

jie jue

4

go to far

tai guo fen le

5

you solve this problem of the time very stressed 3 3 2 4 4 4 42

ni 3 jie3 jue2 zhe4 ge4 wen4 ti2 de shi hou te bie zhao ji

6

today afternoon I go out have a class

in tian xia wu wo chu qu shang ke le

7

jewellery design

ju bao shi ji

8

Jet go study jewellery design

xiao zhu qu xue ju bao shi ji

9

we often take that thing have a joke

women jin chang na zhe ge shi qing kai wan xiao

10

you look what time to meet 3 4 3 3 4 4

ni3 men kan4 ji3 dian3 jian4 mian4

11

I don't wan towards her responsible

wo bu yao gui ta fu zi ren

12

look after

zhao gu

13

personality 2 4

xing 2 ge4

14

hand hurt

shou sheng le

15

normal people 4 2

zheng 4 chang2

16

Work day

gong zuo ri