2014.47 Flashcards Preview

Chinese > 2014.47 > Flashcards

Flashcards in 2014.47 Deck (17):
1

his work experience compared me more 1 year

ta1 de gong1 zuo4 jing1 yan4 bi3 wo3 de duo1 yi4 nian2

2

careful a little

xiao xin yi dian

3

unless 2 1 ----otherwise 4 4 2

chu2 fei1----yao4 bu4 ran2

4

I live of place distance them very far

wo3 zhu de di fang li2 tamen1 hen3 yuan3

5

independent 2 4

du2 li4

6

childhood 2 2

tong2 nian2

7

very tough handle of people

tie bid nan2 gaol de ren

8

handle

gao3 bu ding

9

this thing is very tough

zhe ge shi qing hen nan gao

10

forbidden 4 3

jin4 zhi3

11

store manager 4 3

dian4 zheng3

12

captain of plane

ji zheng

13

city major

jia zheng

14

you can self imagine 3 3 4 3 3 4

ni3 keyi3 zi4 ji3 xiang3 xiang4

15

imagine 3 1

xiang3 xiang4

16

can oneslefs of progress

gan jus dao zi ji de jin bu

17

this meat cooked a very long time

zhe ge cai zhu le hen zheng shi jian