2014.07 Flashcards Preview

Chinese > 2014.07 > Flashcards

Flashcards in 2014.07 Deck (20):
0

Receive money / charge money
1-2

Shou1 Qian2

1

Spend money
1-2

Hua1 Qian2

2

They do things with very patience

Tamen zuo Shi Qing hen you nai xin

3

No worry

Ni fang xin ba

4

Really very worry

Zhen de hen fang xin

5

Common sense
2-2

Chang2 shi2

6

Classic
1-3

Jing1 dian3

7

Poor tea
4-2

Dao4 cha2

8

Dao4 suan4 jiang4

Add garlic sauce
4-4-4

9

Complain him
2-4

Tou2 su4 ta

10

Very no stable
3-1

Tie bie bu wen3 ding1

11

File
4-4

Fu4 jian4

12

I just sent you a email - you look a little file
3-1-1-3-3-2-4-2-4-3-2-2-4-4-4

Wo3 gang1 fa1 gei3 ni3 yi2 ge4 you2 jian4 ni3 cha2 yi2 xia4 fu4 jian4

13

Disappear
1-1

Xiao1 shi1

14

Know well
3-3

Liao3 jie3

15

Know (people)
4-2

Ren4 shi2

16

Know
1-4

Zhi1 dao4

17

Injured (v)
4-1

Shou4 shang1 (v)

18

Hurt very serious injury

Shou le Yu ge tie bie Yan Zhong de Shang

19

Social circle
4-1-1

She4 jiao1 quan1