Vocab 29 Flashcards Preview

Chinese > Vocab 29 > Flashcards

Flashcards in Vocab 29 Deck (53):
1

he at outside standing 1-4-4-4-

ta1 zai4 wai4 mian zhan4 zhe

2

I at sofa top sitting 3-4-1-1-4-4

wo3 zai4 sha1 fa1 shang4 zuo4 zhe

3

I friend change to become dad (le) 3-2-3-4-2-4-

wo3 de peng2 you3 bian4 cheng2 ba4 ba le

4

my home become very messy 3-2-1-4-3-4

wo3 de fang2 jian1 bian4 de hen3 luan4

5

weather become cold 1-4-4-3

tian1 qi4 bian4 leng3 le

6

thing 4

shi4 qing

7

strict 2-4

yan2 ge2

8

serious 2-4(person)

yan2 su4

9

serious 2-4 (thing)

yan2 zhong4

10

he is a towards himself very strict people 1-4-2-4-4-3-2-2-2

ta1 shi4 yi2 ge4 dui4 zi4 ji3 hen3 yan2 ge2 de ren2

11

my mother very serious 3-1-3-2-4

wo3 de ma1 ma hen3 yan2 su4

12

yesterday see a very serious car accident 2-1-4-4-2-4-3-2-4-1-4

zuo2 tian1 kan4 dao4 le yi2 ge4 hen3 yan2 zhong4 de che1 huo4

13

his work not succeed, I very disappoint 1-1-4-2-4-2-3-3-4-4

ta1 de gong1 zuo4 mei2 zuo4 cheng2 wo3 hen3 bao4 quan4

14

not succeed 2-4-2

mei2 zuo4 cheng2

15

what all 2-1

shen2 me dou1

16

what all no 2-1-4

shen2 me dou1 Bu4

17

what all not 2-1-2

shen2 me dou1 mei2

18

what places all not go experience of 2-4-1-1-2-4-4

shen2 me di4 fang1 dou1 mei2 qu4 guo4

19

what chinese food all not eat experience of 2-1-2-4-1-2-1-4

shen2 me zhong1 guo2 cai4 dou1 mei2 chi1 guo4

20

what people all no like 2-2-1-4-3-1

shen2 me ren2 dou1 bu4 xi3 huan1

21

all cloths all not wash 2-1-1-2-3

shen2 me yi1 fu dou1 mei2 xi3

22

reduce 3-3

jian3 shao3

23

equipment 4-4

she 4 bei 4

24

testerday morning start renovations 2-1-3-1-3-1-1-1

zuo2 tian1 zao3 shang kai1 shi3 zhuang1 xiu1

25

Spain 1-1-2

xi1 ban1 ya2

26

switzerland 4-4

rui4 shi4

27

sweden 4-3

rui4 dian3

28

ia a father (le) 1-4

dang1 ba4 ba le

29

those 2 people all be father (le) 1-3-4-2-1-1-4-

ta1 men liang3 ge4 ren2 dou1 dang1 ba4 ba le
ta1 men liang3 ge4 ren2 dou1 dang1 ba4 ba le

30

I again angry small red angry ed 3-4-1-3-2-4

wo3 you4 sheng1 xiao3 hong2 de qi4 le

31

breath 1-1

hu1 xi1

32

deep breath 1-1-1

shen1 hu1 xi1

33

he can feel down - you is isn't a good people 1-3-3-3-2-4-3-4-2-4-2-4-3-2

ta1 ke3 yi3 gan3 jue2 dao4 ni3 shi4 bu2 shi4 yi2 ge4 hao3 ren2

34

see go come 4-1-2

kan4 chu1 lai2

35

regard as 4-4

suan4 shi4

36

today regard as a good day 1-1-4-4-2-4-3-1

jin1 tian1 suan4 shi4 yi2 ge4 hao3 tian1

37

i (ba) parents take to car inside 3-3-4-3-4-4-1-3

wo3 ba3 fu4 mu3 song4 dao4 che1 li3

38

taxi 1-1-1-

chu1 zu1 che1

39

I go airport meet my parents 3-4-1-1-3-1-3-4-3

wo3 qu4 fei1 ji1 chang3 jie1 wo3 de fu4 mu3

40

double 1-4

shuang1 bei4

41

my salary compare yours more 2 times 3-1-3-3-3-1-3-4

wo3 de xin1 shui3 bi3 ni3 de duo1 liang3 bei4

42

.....compare ......(adj) timew

…..bi3…..adj times

43

.....is......times

shi……times

44

my salary is yours 2 times (no adj) 3-1-3-4-3-3-4

wo3 de xin1 shui3 shi4 ni3 de liang3 bei4

45

celebrate 4-4

qing4 zhu4

46

wish health healthy 4-3-1-3-4-1

zhu4 ni3 shen1 ti3 jian4 kang1

47

wish you good luck 4-3-3-4

zhu4 ni3 hao3 yun4

48

one day half 2-1-4

yi2 tian1 ban4

49

half day 4-1

ban4 tian1

50

advance 2-2

ti2 qian2

51

1 day 1 time 1-1-2-4

yi1 tian1 yi2 ci4

52

2 weeks 1 time 3-1-2-4

liang3 zhou1 yi2 ci4

53

1 week 2 times 4-1-3-4

yi4 zhou1 liang3 ci4