049_June 21 Flashcards Preview

Chinese > 049_June 21 > Flashcards

Flashcards in 049_June 21 Deck (15):
1

I very scared traffic 3-4-2-4-3-1

wo3 te4 bie2 pa4 da3 che1

2

I very dreadful 3-4-2-3-4

wo3 te4 bie2 ke3 pa4

3

insomnia I recently not insomnia, sleep very well 1-2 / 3-4-4-2-1-2-4-3-3

shi1 mian2--wo3 zui4 jin4 mei2 shi1 mian2 , shui4 de hen3 hao3

4

anniversary 1-2-4-4-4

zhou1 nian2 ji4 nian4 ri4

5

meeting 3-2

ju3 xing2

6

insurance - we ecently not have insurance 3-3 / 3-4-4-3-3-3-3-3

bao3 xian3--wo3 men xian4 zai4 mei3 you3 bao3 xian3

7

deposit 1-1

ya1 jin1

8

down payment 4-1

ding4 jin1

9

deposit - we go Thailand of time rent house , have pay deposit 1-1 / 3-4-4-2-2-1-2-3-4-1-1

ya1 jin1--wo3 men qu4 tai4 guo2 de shi2 hou zu1 fang2 zi dei3 fu4 ya1 jin1

10

downpayment - we want buy your computer - I money not enough, I can now pay 500 down payment? 4-1 / 3-4-3-3-4-3-3-2-2-4-3-3-3-1-4-1-1

ding4 jin1--wo3 yao4 mai3 ni3 de dian4 nao3 wo3 de qian2 bu2 gou4, wo3 ke3 yi3 xian1 fu4 500 de ding1 jin1

11

compare 3

bi3

12

compare = she compare me tall 2 times 3/ 1-3-3-1-3-4-

bi3---ta1 bi3 wo3 gao1 liang3 bei4

13

compare - he compare me tall very much 3 / 1-3--3-1-3-1

bi3---ta1 bi3 wo3 gao1 hen3 duo1

14

My salary is yours 2 times

wo3 de xin1 shui4 shi ni de liang bei

15

my feet is yours 5 times

wo de jiao3 shi ni de 5 bei