04.22_Sep 16 Flashcards Preview

Chinese > 04.22_Sep 16 > Flashcards

Flashcards in 04.22_Sep 16 Deck (15):
1

Regular / Normal (ADJ) 4 2

zheng4 chang2

2

look after 4 4

zhao4 gu4

3

immediately 3

ma3 shang

4

Strong / strength 4 (ADJ)

zhuang4

5

I buy you a frink 3 3 1 4 1

wo3 qing3 he1 yi4 bei1

6

arrogant 4 4

zi4 fu4

7

to hold / host 3 2

ju3 xing2

8

hold a party 3 2 4 4

ju3 xing2 ju4 hui4

9

social circle 4 1 1

she4 jiao1 quan1

10

get hurt 4 1

shou4 shang1

11

make you very hurt 4 3 3 4 1

rang4 ni3 hen3 shou4 shang1

12

he use very high level of Chinese speak a thing 1 4 3 1 2 1 2 1 2 4 4

ta1 yong4 hen3 gao1 ji2 de zhong1 wen2 shuo1 yi2 ge4 shi4 qing

13

I speak about united nations of thing 3 1 1 2 2 2 2 4

wo3 shuo1 guan1 yu2 lian2 he2 guo2 de shi4 qing

14

about work of things 1-2-1-1-4

guan1 yu2 gong1 si1 de shi4 qing

15

I want speak important things 3 4 1 2 4 4

wo3 yao4 shuo1 yan2 su4 de shi4 qing