035_May 10 Flashcards Preview

Chinese > 035_May 10 > Flashcards

Flashcards in 035_May 10 Deck (15):
1

support 1-2

zhi1 chi2

2

price can be a little expensive / high

jia4 ge2 hui4 bi3 jiao3 gao1 / gui

3

a bit / little 1-1

shao1 wei1

4

if is ordinary of wheel chair, very cheap, a little good a little of price can a little high

ru2 guo3 shi4 pu3 tong1 de lun2 yi3 hen3 pian2 yi4 shao1 wei1 hao3 yi4 dian3 er de jia4 ge2 hui4 bi3 jiao3 gao1

5

pick holes / have a go at me

tiao1 ...de mao2 bing4

6

recharge cable 1-4-4

chong1 dian4 qi4

7

unless.....otherwise 2-1-4-4-2

chu2 fei1 ...yao4 bu4 ran2

8

unless you with me together, otherwise 1 no go

chu2 fei1 ni3 gen1 wo3 yi4 qi3 , yao4 bu4 ran2 wo3 bu2 qu4

9

bet 3-3

da3 du3

10

gamble 3-2

du3 bo2

11

you want bet a little?

ni3 yao4 du3 yi2 xia4 ma?

12

teacher pick students of home work of apart

lao shi tiao xu sheng de zuo yue de mao bing

13

unless you now give me money otherwise I no give you work

chu fei ni xian gei wo qian , yao bu ran wo bu gei ni gong zuo

14

I pick you make food of apart

wo tiao ni zuo fan de mao bing

15

you can a little wait me quick

ni keyi shao wei deng wo yi xia