04.23_ Flashcards Preview

Chinese > 04.23_ > Flashcards

Flashcards in 04.23_ Deck (18):
1

Serious negative thing 2 4

Yan 2 Zhong 4

2

Serious 2 4

yan 2 su4

3

strict 2 2

yan 2 ge2

4

important 2 2

zhong 2 yao2

5

accident 4 4

shi4 gu4

6

time all very close

shi jian dou hen jin

7

I saw at very many places I wasted very much time

wo kan dao le wo zai hen duo di fang lang fei le hen duo shi jian

8

make happen very many things 3 2 3 1 4

zuo 3 cheng2 le hen3 duo1 shi4 qing

9

sympathise 2 2

tong 2 qing2

10

morning all of habits all lost 3 3 3 2 4 1 4

zao3 shang suo3 you3 de xi2 guan4 dou1 luan4 le

11

time plan of have problem 2 1 1 2 3 4 2

shi2 jian1 an1 pai2 de you3 wen4 ti2

12

personality 4 2

xing4 ge2

13

not only a personality problem 4 3 4 4 4 2 4 2

bu4 zhi3 shi4 xing4 ge2 de wen4 ti2

14

proposal 2 4

ti2 an4

15

I BEFORE TOLD (GUO) YOU

wo yi tian gao su guo ni

16

she want at temple inside stay 1 day 1 4 4 4 3 4 3 1`

ta1 yao4 zai4 miao4 li3 zhu4 wu3 tian1

17

injured

shou4 sheng1

18

about 1 2

guan1 yu2