2014.41 Flashcards Preview

Chinese > 2014.41 > Flashcards

Flashcards in 2014.41 Deck (10):
1

for her write a draft 4 1 3 2 4 3 3

wei4 ta1 xie3 yi2 ge4 cao3 gao3

2

already increased price 3 4

yi jing zhang3 jia4

3

already decreased price 4 4

yi jing jiang4 jia4

4

this kind of style 4 3 1 2

zhe4 zhong3 feng1 ge2

5

unique 2 1 2 4 of

du2 yi1 wu2 er4 de

6

no want speak about money of things

bu yao shuo gung yu qian de shi qing

7

mood 1 2

xin1 qing2

8

pipes 3

guan3 zi

9

changes too quick - can't keep up

bian4 hua4 tai1 kuai4 le gen1 bu2 shang4

10

missed out a opportunity

cuo4 guo4 yi2 ge4 i1 hui4