2014.18 Flashcards Preview

Chinese > 2014.18 > Flashcards

Flashcards in 2014.18 Deck (14):
0

Very little have people give me a call
3-3-3-2-3-3-3-4-4

Hen3 shao3 you3 ren2 gei3 wo3 da3 dian4 hua4

1

Pay attention
1-4

Guan1 zhu4

2

You no need pay attention him

Ni bu yong guan ZHU ta

3

Make before not finished - left over work
4-3-2-2-5-2-4-4-1-4

Zuo4 yi3 qian2 mei2 zuo4 wan2 - Sheng4 xia4 de gong1 zuo4

4

Two people is more direct

Liang ge Ren gen ZHI jie

5

Allow
3-3

Yun3 xu3

6

Our company does not allow develop this thing
3-1-1-4-3-3-1-1-4-4/1-1

Women3 de gong1 si1 bu4 yun3 xu3 fa1 sheng1 zhe4 yang4 de shi1 qing1

7

Towards him responsible

DUI ta fu zi

8

Can handle it

Bao chi ZHU Li

9

His social circle is very big
1-4-1-1-3-4

Ta1 de she4 jiao1 quan1 hen3 da4

10

Had many meetings

Kai le hen duo ci hui

11

Belt
1-4

Yao1 dai4

12

Classic 1-3

Jing1 dian3

13

Allow
2-3

Yun 2 xu3