2014.17 Flashcards Preview

Chinese > 2014.17 > Flashcards

Flashcards in 2014.17 Deck (13):
0

Well known
3-3

Liao3 jie3

1

You recognize him ?

Ni renshi ta?

2

The right to...
2-4

Quan2 li4

3

Copy right
3-2

Ban4 quan2

4

This photo picture I not have copy right - so I cannot use
4-4-4-4-3-2-3-3-2-3-3-4-2-4

Zhe4 ge4 zhao4 pian4 wo mei2 you3 van3 quan2 - suo3 yi3 bu4 neng2 yong4

5

Illegal
2-3

Wei2 fa3

6

Especially
2-2

You2 qi2

7

I don't like ---- especially ----

Wo by xi huan ----- you Qi ----/

8

Brown rice
1-3

Cao1 mi3

9

Careless
1-1

Cu1 xin1

10

Careful
4-1

Xi4 xin1

11

Save
3

Sheng3

12

How much can you save?

Ni keyi sheng3 duo1 shao3 quan2