2014.52 Flashcards Preview

Chinese > 2014.52 > Flashcards

Flashcards in 2014.52 Deck (12):
1

Asia start more and more popular european culture

ya4 zhou1 kai1 shi3 yue4 lai2 yue4 liu4xing2 ou1 zhou1 de chuan2 tong3

2

official / formal 4 4

zheng4 shi4

3

education is free

jiao4 yu4 shi mian fe de

4

lighting is very low

deng1 guang1 te4 bie2 an4

5

final product 2 3

cheng2 pin3

6

use paper (ba) box wrap up 1 3 3 2 1 3 2

yong1 zhi3 ba3 he2 zi bao1 qi3 lai2

7

small brochure 3 4

xiao3 ce4 zi

8

head spin 2 1

tou2 yun1

9

plane delayed 3 3

fei ji wan3 dian3 le

10

challenge 3 4

tiao3 zhan4

11

budest 2 4 2

fo2 jiao4 tu2

12

except Xiao ZHu we is meet times the most of people

chu2 le xiao3 zhu1 woemn3 shi4 jian4 mina4 ci4 shu4 zui4 duo1 de ren2