04.26_Oct 16 Flashcards Preview

Chinese > 04.26_Oct 16 > Flashcards

Flashcards in 04.26_Oct 16 Deck (22):
1

his personality very good

ta de xing ge hen hao

2

transport

jiao tong

3

at me infront

zai wo tian mian

4

play chess

xia 4 qi2

5

da tai chi

play tai chi

6

family

jia ren`

7

succeed 4 2

zuo4 cheng2

8

time longer the better 2 1 4 2 4 3

shi2 jian1 yue4 chang2 yue4 hao3

9

privacy 3 1

yin3 si1

10

intern 4 4 1

she4 xiang4 shi1

11

most is four people in one room

zui duo shi 4 ge ren zai yi ge feng jian

12

old beef eats new grass

lao3 niu2 chi1 nen2 cao3

13

your schedule is what? 2 2

ni de xing2 cheng2 shi sheme?

14

deposit 1 1

ya1 jin1

15

downpayment 4 1

ding4 jin1

16

educate 4 4

jiao4 yu4

17

enjoy atmosphere 3 4

xiang3 shou4

18

part time 1 2

jian1 zhi2

19

full time 2 2

quan2 zhi2

20

conflict 1 1

chong1 tu1

21

your home will or not because of who wash's up this kind of thing have conflict

ni3 men jia1 hui4 bu2 hui4 yin1 wei4 shei2 xi3 wan3 zhe4yang4 de shi4 qing you3 chong1 tu1

22

you will or not because annoyed by hime not with him work together

ni3 hui4 bu2 hui4 yin1 wei4 tao3 yan4 ta1 bu4 gen1 ta1 he2 zuo4