2014.05 Flashcards Preview

Chinese > 2014.05 > Flashcards

Flashcards in 2014.05 Deck (11):
0

Corridor
3-2

Zou 3 lang2

1

The first time corridor take class?

Di YI xi zai zou Lang Shang ke ma?

2

SB @ location _____ing

Ta zai zou lang zhan zhe

3

With SB loose my temper

Gen 1 (SB) fa1 pi2 qi4

4

Accompany me together go

Pei 2 wo3 YI Qi Qu

5

Mean / tight
3-4

Xiao 3 qi4

6

Business man

Sheng ten

7

Comments
2-4

Ping 2 Jia4

8

You towards SB of comments is what
3 4 2 4. 4 2

Ni3 dui4 SB de ping2 Jia4 shi4 sheme3

9

I have a new project

Wo you le Yi ge xin de Xiang mu

10

Separate
1-1

Fen1 kai1