038_May 17 Flashcards Preview

Chinese > 038_May 17 > Flashcards

Flashcards in 038_May 17 Deck (19):
1

not get online 4-4-3-3

shang4 bu4 liao3 wang3

2

I no can continue listen 3-4-2-4-4-1

wo3 bu4 neng2 ji4 xu4 ting1

3

what things all no can say 2-1-1-2-4-1

shen2 me dong1 xi dou1 bu2 hui4 shuo1

4

job hop 4-2

tiao4 cao2

5

one day call 10 times telephone 4-1-3-4-4-4

yi4 tian1 da3 le 10 ge4 dian4 hua4

6

you go ask a little google 3-4-4-2-4-

ni3 qu4 wen4 yi2 xia4 google

7

independent 2-4

du2 li4

8

agree 2-4

tong2 yi4

9

dance 4-3

tiao4 wu3

10

I all two years change a job 3-3-3-2-4-2-4-2

wo3 mei3 liang3 nian2 tiao4 yi2 ci4 cao2

11

dangerous 1-3

wei1 xian3

12

now of culture with before of no same

xian zai de wen hua gen yi qian de bu yiyang

13

to meet 1

jie 1

14

take to 4

song4

15

s+ ba +n+v+r

jin1 tian1 wo3 xiang3 ba3 ke4 hu4 de ppt zuo4 wan2

16

I want (ba) XMM of hair cut (le) 3-3-3-3-4-2-3-

wo3 xiang3  ba3 xiao3 mai4 mai de mao2 jian3 le

17

today I want (ba) client of PPT finish (ed) 1-1-3-3--3-4-4 4-2

jin1 tian1 wo3 xiang3 ba3 ke4 hu4 de ppt zuo4 wan2

18

I (ba) her breakfast make good (ed) 3-3-1-3-4-4-3-

wo3 ba3 ta1 de zao3 fan4 nong4 hao3 le

19

I TAKE XMM go cut hair 3-4-3-4-4-3-2

wo3 dai4 xiao3 mai4 mai qu4 jian3 mao2