045_June 12 Flashcards Preview

Chinese > 045_June 12 > Flashcards

Flashcards in 045_June 12 Deck (15):
1

his suitcase not full 1-2-3-1-2-3

ta 1 de xing2 li3 xiang1 mei2 man3

2

buy his child very many toys

mai ta de xiao hai hen duo wan ju

3

Kris Fav dish

guo 1 bao1 rou4

4

video 4 2

shi4 pin2

5

20 (mw) pictures 1,2,4

20 zhang 1 tu2 pian 4

6

he has very many presents want buy 1 3 3 1 3 4 4 3

ta1 you3 hen3 duo1 li3 wu4 yao4 mai3

7

title (address you how) 1 1

cheng1 hu1

8

how to address you (formal) 3 1 1 2

zen3 me cheng1 hu1 nin2

9

risk 4 3

mao4 xian3

10

blood 3

xue3

11

I not very dare that film 3 2 4 3 4 4 4 4 3

wo3 bu2 tai4 gan3 kan4 zhe4 yang4 de dian4 ying3

12

always continue 2 4

yi2 zhi4

13

I always no like eat spicy food 3-4 2 4 3 1 1 4 1

wo3 yi4 zhi2 bu4 xi3 huan 1 chi1 la4 de dong1 xi

14

I always no dare see this kind of film 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3

wo3 yi4 zhi2 bu4 gan3 kan4 zhe4 yang4 de dian4 ying3

15

this film of plot always at my head inside 4 4 4 3 2 2 4 2 4 3 3 3

zhe4 ge4 dian4 ying3 de qing 2 jie2 yi4 zhi2 zai4 wo3 de nao3 zi li3